Samospráva

Starosta obce                                                   
Ladislav Trybula

Zástupca starostu
Peter Fečko

Zamestnankyňa obecného úradu:
Ing. Lenka Valigová

Symboly obce

jasenovce_erb

 erb obce Jasenovce

jasenovce_vlajka
vlajka obce Jasenovce

Obecné zastupiteľstvo

Peter Fečko SMER, SNS
Patrik Trecák
SMER, SNS
Jana Bochová
SMER, SNS
Milan Semko
SMER, SNS
Oľga Budzová
SMER, SNS

Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

 • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,
 • pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva,
 • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
 • vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
 • koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov zriadených obcou,
 • organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.

Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.
Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje “Organizačný poriadok Obce  Jasenovce”, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

§ 13 – Starosta obce
Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia.

Starosta skladá sľub, ktorý znie: “Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Starosta

 1. a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
  b) vykonáva obecnú správu,
  c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce;12b) informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
  e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
  Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.

Mandát starostu zaniká

 1. a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
  b) uplynutím funkčného obdobia,
  c) vzdaním sa mandátu,
  d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
  e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
  f) vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu,
  g) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
  h) v prípadoch podľa § 13 ods. 3, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,
  i) smrťou,
  j) zrušením obce.