Jasenovce

Ležia v južnej časti  Ondavskej vrchoviny na ľavom brehu Oľky v nadmorskej výške okolo 155 m n.m.. Prvé známky osídlenia sú zo 14. storočia. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z roku 1543. Jasenovce boli majetkovou súčasťou panstva Humenné. V roku 1600 tu bolo 7 poddanských domov a v roku 1715 až 1720 tu hospodárilo 9 poddanských domácností. V roku 1810 mala obec 23 obývaných domov a 88 obyvateľov z toho 12 židov.  V roku 1778 bola grófska sýpka prestavaná na rímskokatolícky kostol zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi. V roku 1788 sa počas zemetrasenia zrútila kostolná veža, k jej znovu postaveniu  došlo až v roku 1929 a vežu postavil murársky majster Ján Sobanski  z Polomy. Kostol prešiel  v roku 2011 rozsiahlejšou rekonštrukciou.

V rokoch 1894 až  1900 sa do obce prisťahovalo 380 kolonistov z Galície (Halič) a to prevažne z oblasti Novego Targu a usadili sa aj na Močedníkoch, Vrchoch a v Polome. Keďže v roku 1900 už bolo v obci 431 obyvateľov, vyžiadalo si to nutnosť postaviť  ľudovú školu avšak ani táto kapacitne nestačila a ako škola slúžil aj dom Servanských (Horný Juraj).

Po vzniku ČSR pri prvom sčítaní ľudu bolo v Jasenovciach 389 obyvateľov, z toho bolo 195 mužov a 194 žien. V obci v tom čase žilo aj 15 obyvateľov cigánskej a 34 poľskej národnosti. Už v tomto období dochádza k odlivu obyvateľstva, ktoré sa sťahuje do USA, Argentíny a do novovzniknutého poľského štátu.

V roku 1970 mala obec 377 obyvateľov. Počet obyvateľov v súčasnej dobe sa pohybuje okolo 230. Jasenovce pozostávajú z materskej obce a troch satelitných usadlostí a to: Močedníky, Vrchy a miestna časť Poloma.

Obec Jasenovce má materskú školu, knižnicu a posilňovňu. Pôsobí tu aktívne Združenie mariánskej mládeže, ktorého hlavným cieľom je ctiť si zvláštnym spôsobom Nepoškvrnené počatie Panny Márie. Združenie funguje od roku 1995 a stále sa teší veľkej popularite. Jeho členmi sú hlavne deti a mládež, ktorí pod vedením svojho animátora a tiež sestier zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky usporadúvajú rôzne kultúrne i náboženské podujatia, vykonávajú zbierky, prostredníctvom ktorých sa snažia pomáhať chudobným ľuďom a ľuďom v núdzi. Ďalej v obci pôsobí aj dobrovoľný hasičský zbor. Nachádzajú sa tu firmy zaoberajúce sa chovom oviec a výrobou biopotravín. V katastri obce sa nachádza pamätný kameň pripomínajúci mučenícku smrť kňaza Jána Nemca, rodáka zo Šarišských Bohdanoviec.